Standardvilkår

Ved at bruge Flextribe accepterer du, at du er fortrolig med vilkår og betingelser for vores service og accepterer dem.
1. Standardvilkår for

Flextribe ApS

CVR-nr.: 39724936

Wilders Plads 9A, 2.

1403 København K

(herefter ”Selskabet)

2. KONTRAKTFORHOLD

2.1 Disse standardvilkår regulerer sammen med Samarbejdsaftalen for Virksomheder, Konsulentaftalen for Konsulenter og Projektaftalen mellem Virksomheden og Konsulenten, din adgang til og anvendelse af platformen, applikationer, websteder, indhold, produkter, ydelser og tjenester (herefter kaldet: “Tjenesterne”) samt Projekter, der stilles til rådighed af Selskabet. 

2.2 I henhold til standardvilkårene skal følgende ord og udtryk defineres som: 

2.2.1 “Projekt” defineres som: i) enhver opgave, projekt eller ydelse som Virksomheden udbyder til Konsulenten ved brug af Tjenesterne, samt ii) enhver opgave, projekt eller ydelse, der etableres mellem Virksomheden og Konsulenten, når der har været forudgående Dialog via Tjenesterne. 

2.2.2 “Dialog” defineres som, enhver kontakt initieret via Tjenesterne mellem Virksomheden og Konsulenten vedrørende Konsulentens udførelse af et eller flere Projekter for Virksomheden. 

2.2.3 “Konsulenten” defineres som, den bruger, som opretter en Konsulent-profil med henblik på at antage et Projekt ved brug af Tjenesterne. 

2.2.4 “Konsulentydelsen” defineres som den service/arbejde/projekt/rådgivning der leveres fra Konsulenten til Virksomheden. 

2.2.5 “Virksomheden” defineres som den bruger, som opretter en virksomheds-profil med henblik på at udbyde et Projekt ved brug af Tjenesterne. 

2.2.6 “Projektperioden” defineres som den aftalte periode, hvori Konsulenten udfører et Projekt for Virksomheden. 

2.2.7 ”Parten” defineres som, den person som har accepteret disse Standardvilkår. 

2.3 LÆS NØJE DISSE VILKÅR INDEN DU TILGÅR ELLER BRUGER TJENESTERNE 

3. TJENESTER/YDELSER

3.1 Tjenesterne udgør en teknologiplatform, som er udviklet og designet af Selskabet. Platformen sætter Virksomheden og Konsulenten i stand til at indgå aftaler om udførelse af et Projekt. Selskabet leverer, gennem Tjenesterne, et netværk af selvstændige konsulenter, der leverer Konsulentydelser til Virksomheden. Virksomheden har mulighed for selv at fremsøge konsulenter via teknologiplatformen eller anmode Selskabet om at finde passende konsulenter. På teknologiplatformen kan Virksomheden finde information som Konsulenten har angivet herunder, men ikke begrænset til; Konsulentens erfaring, uddannelse og kvalifikationer, og aflønning (inklusive eller ekskl. rejseomkostninger eller udgifter). 

3.2 Ved brug af Tjenesterne accepterer Virksomheden og Konsulenten, at Selskabet må bruge følgende, men ikke begrænset til: Konsulentens og Virksomhedens brand, logo og lignende, som markedsføring på medier, såvel som på Selskabet teknologiplatform og hjemmesider. 

4. EJERSKAB

4.1 Tjenesterne og alle rettighederne hertil er og skal forblive Selskabets ejendom. Hverken disse standardvilkår eller brugen af Tjenesterne overdrager eller bevilger Parten nogle rettigheder til Tjenesterne eller deres indhold. Som konsekvens heraf har du blandt andet ingen rettigheder til at bruge eller på nogen måde henvise til Selskabets firmanavne, logoer, navne på produkter eller Tjenesterne, samt varemærker uden Selskabets skriftlige godkendelse. 

5. AFTALEINDGÅELSE

5.1 Når Virksomheden har udbudt et Projekt via. Tjenesterne, bemyndiger Konsulenten og Virksomheden Selskabet til at forstå forhandlingen mellem parterne. Selskabet kræver, at følgende oplysninger og specifikationer om Konsulenten skal opdateres og være korrekte på Selskabet teknologiplatform; Konsulentens identitet, Konsulentens erfaring, uddannelse og kvalifikationer, samt timesatser. 

5.2 Når Virksomheden og Konsulenten begge har afgivet skriftligt accept på indgåelse af et Projekt, anses dette som værende juridisk bindende. Hvis en af parterne trækker sit samtykke til Projektet tilbage efter alle parters oprindelige accept, forbeholder Selskabet sig ret til at kræve erstatning svarende til mistet projektindtægt. 

6. FORTROLIGHED

6.1 Konsulenten anerkender, at der er adgang til “fortrolig information” i løbet af Projekterne. Ved fortrolige oplysninger forstås i disse standardvilkår: enhver fortrolig information, der gives til Konsulenten af Selskabet eller Virksomheden, både skriftlige, mundtligt eller i anden form. Fortrolige oplysninger inkluderer, men er ikke begrænset til: 

6.1.1 Information om Projektet (såsom Projektindhold, målsætninger, tilgang), Projekt briefing, opgaver, som Konsulenten skal udføre, indholdet af Konsulent-Virksomhed-forholdet, strategierne fra Virksomheden eller Virksomheds klienter, metoder, processer, analyse og al information om rekruttering, betaling og integration af eksterne medarbejdere.

6.1.2 Desuden inkluderer fortrolige oplysninger identiteten af Virksomheden og dens klienter og enhver anden information om Virksomheden, medmindre disse oplysninger er offentligt tilgængelige. Specielt fortroligt er det faktum, at Virksomheden søger Konsulenten, og at Virksomheden har benyttet Selskabets Tjenester. 

6.2 Konsulenten må ikke videregive fortrolige oplysninger til tredjepart, hverken under eller efter Projektets afslutning. Derudover skal Konsulenten til enhver tid, i løbet af Projektet, på anmodning fra Virksomheden eller Selskabet returnere alt materiale med fortrolige oplysninger, som Konsulenten er i besiddelse af, til Virksomheden. 

6.3 Ingen af parterne må under eller efter opsigelsen af denne aftale anvende oplysninger, der er fortrolige eller på anden måde identificeret som fortrolige af den anden part, uden den forudgående skriftlige tilladelse fra den anden part. 

6.4 Selskabet forbeholder sig retten til at offentliggøre en anonym kort beskrivelse af Projektet på Selskabets hjemmeside og Tjenesterne med angivelse af Projektets tema, branchen og Projektets varighed. 

7. AFLEVERING AF MATERIALER

7.1 Efter afslutningen af projektet er Konsulenten forpligtet til straks at returnere alle relevante ejendomme til klienten og alle fortrolige oplysninger, der tilhører dem, og uigenkaldeligt slette eller ødelægge alle oplysninger relateret til Projektets indhold (både oplysninger i skriftlig form og magnetiske eller optiske lagringsmedier). 

8. BETALING

8.1 Medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt i Projektaftalen afregner Selskabet et fee på Konsulentens timesats. I Projektaftalen er Konsulentens timesats fastlagt og aftalt. Selskabet modtager et fee på 12% af den totale timepris inkl. fee. 

8.1.1 Eksempel: udgør Konsulentens timepris 1.000 kr. ex moms, afregnes følgende timesatser: 

Konsulenten modtager 1.000 kr. ex moms fra Selskabet 

Virksomheden betaler 1.120 kr. ex moms til Selskabet 

Selskabet beholder således 120 kr. ex moms (12% af 1.000 kr. ex moms) 

8.2 Såfremt Selskabet gennemfakturerer øvrige omkostninger, herunder, men ikke afgrænset til, rejseudgifter for Konsulenten, frokost eller lign., afregnes dette efter samme princip, som ovenstående eksempel og Selskabet modtager, således et fee på 12% af det totale beløb inklusiv øvrige omkostninger. 

8.3 Alle priser afregnes eksklusive moms. Selskabet fakturerer Virksomheden hver måned.

8.4 Når Selskabet har modtaget vederlaget fra Virksomheden, afregner Selskabet Konsulenten i overensstemmelse med de betingelser, der er specificeret i det følgende afsnit. Hvis Virksomheden giver en rabat, anvendes denne rabat også på betalingen til Konsulenten. 

8.5 For at registrere antallet af dage og timer, hvor der leveres Konsulentydelser, skal Konsulenten indtaste sine arbejdstimer i et tidsregister, der leveres af Virksomheden eller Selskabet, og sende den registrerede tid til både Virksomheden og Selskabet hver måned. Dette skal gøres inden påbegyndelse af den næste måned. 

8.6 Såfremt Konsulenten ønsker at afholde ferie, aftaler Konsulenten selv ferieafvikling med Virksomheden. Konsulenten modtager ikke betaling under ferie. 

8.7 Hvis Virksomheden ikke gør indsigelse mod fakturaer eller krav fra Selskabet, inden for en periode på tre hverdage, betragtes dette som godkendt. Det fakturerede beløb skal betales senest 20 dage efter fakturaen er udstedt, medmindre andet er aftalt. Hvis betaling ikke foretages til tiden, forrentes beløbet med 1% pr. måned, for hver påbegyndte måned, indtil betalingen er sket. 

8.8 Selskabet betaler kun Konsulenten, når det tilsvarende fakturerede beløb er betalt af Virksomheden. Såfremt betalingen fra Virksomheden er korrekt i henhold til Aftalen betaler Selskabet, Konsulenten, senest syv hverdage efter beløbet er modtaget fra Virksomheden. 

9. BESKYTTELSESPERIODEN

9.1 Når der har været dialog mellem en Konsulent og en Virksomhed og Konsulenten er blevet udvalgt eller opfordret til et specifikt projekt eller en opgave for Virksomheden gennem Selskabet, må Konsulenten og Virksomheden ikke, inden for en periode på 12 måneder herefter (herefter kaldet: “Beskyttelsesfasen”) indgå aftale om et projekt, en opgave, fastansættelse, honorarer eller lign. mellem hinanden, uden at Virksomheden betaler et honorar til Selskabet og underretter Selskabet. 

9.2 Hvis Konsulenten og Virksomheden overtræder denne bestemmelse, er både Konsulenten og Virksomheden forpligtet til at betale en konventionalbod til Selskabet, svarende til det dobbelte af det sædvanlige samlede honorar for det respektive projekt eller opgave, hvis Konsulenten er blevet antaget til en enkelt opgave eller projekt. Hvis Konsulenten er blevet fastansat, udgør konventionalboden det dobbelte af den sædvanlige fee for fastansættelse. Såfremt Konsulenten antages til en ny opgave/projekt eller fastansættelse i Beskyttelsesperioden, uden om Selskabet, skal der betales en ny konventionalbod. Betaling af konventionalboden bringer ikke forpligtelserne til ophør. 

9.3 Virksomheden er endvidere forpligtet til at betale en konventionalbod på 24 % af Konsulentens daglige sats i hele Beskyttelsesperioden, for opgaver/projekter eller fastansættelser, som er blevet indgået ved omgåelse Selskabet. 

9.4 Desuden er Konsulenten forpligtet til at betale en konventionalbod på 24 % af Konsulentens daglige sats i hele Beskyttelsesperioden, for opgaver/projekter eller fastansættelser, som er blevet indgået ved omgåelse Selskabet. 

9.5 Boderne skal betales til Selskabet indenfor 28 dage efter starten af det nye Projekt. 

9.6 I tilfælde af et brud på dette, forbeholder Selskabet sig i øvrigt ret til at udelukke Konsulenten og Virksomheden fra Tjenesterne, samt parallelt at forfølge deres økonomiske fordringer. 

9.7 Virksomheden er forpligtet til at give Selskabet besked via e-mail som minimum, hvis Virksomheden ansætter en Konsulent, som er blevet formidlet gennem Selskabet, i Beskyttelsesfasen, hvad enten det er for første gang eller ej. Dette gælder også for andre tjenester eller konsulent-ressourcer, som Virksomheden introduceres for eller informeres om af Konsulenten. Dette kan være eksperter eller netværkspartnere, der samarbejder med Konsulenten, samt ydelser, som Konsulenten bringer ind i samarbejdet med det formål at tjene penge. 

10. FASTANSÆTTELSE AF KONSULENT

10.1 Virksomheden kan i Beskyttelsesfasen ansætte en Konsulent, som er blevet formidlet af Selskabet, såfremt Virksomheden underretter Selskabet omkring ønsket om at fastansætte eller benytte Konsulenten til et projekt, udenom Selskabet. Ønsker Virksomheden at fastansætte eller antage Konsulenten skal Virksomheden betale et fee svarende til 20 % af Konsulentens brutto årsløn + moms hos Virksomheden. 

10.2 Betalingen skal ske inden for 28 dage efter Konsulentens påbegyndelse af fastansættelsen eller antagelsen. 

10.3 Såfremt Konsulenten modtager bonus/provision eller anden variabel lønkomponent i sit arbejde hos Virksomheden, føjes mål bonussen/provisionen for det første år til Konsulentens brutto årsløn i kalkulationen af fee’en i pkt. 9. 

11. DATABESKYTTELSE

11.1 Ved afgivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mail er du indforstået med og samtykker til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Selskabets forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Tjenesterne. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og andre finansielle oplysninger, der behandles fortroligt. 

11.2 Selskabet vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de opgivne oplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Selskabets forretningskoncept. Dine oplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Du er dog indforstået med, at dine oplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål. 

12. ANSVAR OG ERSTATNING 

12.1 Selskabet fraskriver sig ethvert ansvar og alle garantier – af enhver art – der ikke udtrykkeligt fremgår af disse standardvilkår, herunder indforståede og stiltiende garantier vedrørende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, samt vedrørende at der ikke foreligger krænkelse af tredjemandsrettigheder. Endvidere afgiver Selskabet ingen erklæringer om eller garantier vedrørende pålideligheden, rettidigheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden af det Projekt eller nogen anden form for services eller produkter, der faciliteres gennem brugen af Selskabet og Tjenesterne eller garantier for, at Projektet vil blive udført uforstyrret eller fejlfrit. Selskabet garanterer ikke kvaliteten, egnetheden, sikkerheden eller evnerne af tredjepartsudbydere, herunder virksomheder og Konsulenter. Virksomheden og Konsulenten indvilliger I, at al risiko, som opstår ud fra anvendelse af Tjenesterne og enhver service I forbindelse hermed, udelukkende er egen risiko, i det videst mulige omfang, som det er tilladt I henhold til gældende lovgivning. 

12.2 Selskabet fraskriver sig et ethvert ansvar for indirekte, tilfældige og særlige tab, samt følgeskader, herunder blandt andet, men ikke begrænset til: mistet fortjeneste, mistede data, personskade eller ejendomsskade relateret til, i forbindelse med eller på anden vis resulterende fra brug af Tjenesterne, selv hvis Selskabet er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. 

12.3 Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringer af: brug af eller tiltro til Tjenesterne eller manglende evne til at tilgå og/eller bruge Tjenesterne; og under ingen omstændigheder, kan Selskabets samlede ansvar, i forbindelse med Tjenesterne, for alle skader, tab og søgsmål overstige femogtyve tusinde kroner (dkk 25.000). 

12.4 Tjenesterne kan anvendes af Virksomheden og Konsulenten til at etablere et forhold vedrørende pågældende Projekt fra tredjepartsudbydere, men du accepterer udtrykkeligt, at Selskabet ikke har noget ansvar eller på nogen måde hæfter over for Parter i relation til disse ydelser, som leveres til Parten af tredjepartsudbydere. 

12.5 Selskabet er ikke ansvarlig overfor dig, hvis der foreligger force majeure hos Selskabet eller dennes underleverandører, herunder i forbindelse med krig, mobilisering, uforudsigelige svigt, forsinket eller manglende leverancer, ildebrand, strejker, lockout, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, hackerangreb, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, restriktioner fra offentlige myndigheder, mv., som ligger udenfor Selskabets kontrol, og som Selskabet ikke ved Aftalens indgåelse kunne have taget I betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. 

12.6 Konsulenten er selv ansvarlig for opgavens eller projektets udførelse for Virksomheden. Konsulenten er ansvarlig for de risici, som er forbundet med opgaven, herunder skader på Virksomhedens anlæg, koder, fejl, mv. 

13. SKADESLØSHOLDELSE 

13.1 Du indvilliger i, at skadesløsholde og friholde Selskabet og dets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter for alle og ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med: 

13.1.1 (i) din brug af Tjenesterne, eller services eller produkter erhvervet gennem brug af Tjenesterne; (ii) dit brud på eller krænkelse af disse standardvilkår; eller (iii) din krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder af tredjepartsudbydere. 

14. RETSGRUNDLAG

14.1 Standardvilkårene er underlagt dansk lovgivning. 

15. ØVRIGE BESTEMMELSER

15.1 Selskabet forbeholder sig retten til at ændre standardvilkårene. Ved fortsat brug af Tjenesterne, accepterer Konsulenten og Virksomheden sådanne ændringer. Såfremt en ændring, er en væsentlig ændring, skal Selskabet give rimelig forudgående varsel om ændringen. 

15.2 Hvis en af ovenstående bestemmelser er ugyldig, medfører dette ikke ugyldighed af de resterende bestemmelser. Den ugyldige bestemmelse erstattes i stedet af en af en gyldig bestemmelse, der afspejler den ugyldige bestemmelses hensigt. 

Download
The Flextribe Terms of Service is comprised of the following agreements: