1. KONTRAKTFORHOLD

1.1. Disse standardvilkår (“Vilkår”), sammen med “Projektaftale” for Virksomheden (“Virksomheden”) og “Projektaftale” for Konsulenten (“Konsulenten”) regulerer din adgang til og anvendelse af applikationer, websteder, indhold, produkter, ydelser og tjenester (“Tjenesterne”), der stilles til rådighed af Flextribe ApS, Ragnagade 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 39724936 (“Flextribe”). Opdateret sidst d. 22.02.2021

1.2 I henhold til disse Vilkår skal følgende ord og udtryk betyde:

“Projekt” betyder: i) enhver opgave, projekt eller job som Virksomheden udbyder til Konsulenten ved brug af Tjenesterne, samt ii) enhver opgave, projekt eller job af samme art som et Opslået Job, der etableres mellem Virksomheden og Konsulenten, når der har været forudgående Dialog via Tjenesterne.

“Dialog” betyder enhver kontakt initieret via Tjenesterne mellem Virksomheden og Konsulenten vedrørende Konsulentens udførelse af et eller flere Projekter for Virksomheden.

“Konsulenten” betyder den bruger, som opretter en Konsulent-profil med henblik på at antage et Projekt ved brug af Tjenesterne.

“Konsulentydelsen” er den service/arbejde/projekt/rådgivning der leveres fra Konsulenten til Virksomheden.

“Virksomheden” betyder den bruger, som opretter en virksomheds-profil med henblik på at udbyde et Projekt ved brug af Tjenesterne.

“Projektperioden” betyder den aftalte periode, hvori Konsulenten udfører et Projekt for Virksomheden.

“Aftalen” betyder den aftale, som etableres mellem Virksomheden og Konsulenten ved brug af Tjenesterne, samt øvrige bilag herunder “Projektaftale” for Virksomheden og Konsulenten.

1.3 LÆS NØJE DISSE VILKÅR INDEN DU TILGÅR ELLER BRUGER TJENESTERNE

2. TJENESTER/YDELSER

2.1. Tjenesterne udgør en teknologiplatform, udviklet og designet af Flextribe, som sætter Virksomheden og Konsulenten i stand til at indgå Aftale om udførelse af et Projekt. Flextribe leverer, gennem Tjenesterne, et netværk af uafhængige konsulenter, via teknologiplatformen, der leverer Konsulentydelser til virksomheder. Virksomheden har mulighed for selv at fremsøge konsulenter via teknologiplatformen eller anmode Flextribe om at finde passende konsulenter. På teknologiplatformen kan Virksomheden finde information som Konsulenten har angivet fx, men ikke begrænset til; Konsulentens erfaring, uddannelse og kvalifikationer, Den daglige sats (inklusive eller ekskl. rejseomkostninger eller udgifter).

2.2 Ved brugen af Tjenesterne accepterer Virksomheden og Konsulenten, at Flextribe må bruge, men ikke begrænset til, Konsulentens og Virksomhedens brand, logo o. lign., som markedsføring på medier, såvel som på Flextribe teknologiplatform og hjemmesider.

3. KONSULENTEN OG VIRKSOMHEDENS FORPLIGTELSER

3.1 Konsulenten er en uafhængig entreprenør, der er fuldt ud ansvarlig for levering af deres ydelse. Konsulenten kan udføre sine kontraktmæssige aftalte opgaver på steder og tidspunkter efter eget valg og er ikke bundet af instruktioner i denne henseende. Konsulenten skal beskytte sig selv mod risiko med en forsikringspolice for professionelt ansvar. Konsulenten er ansvarlig for at registrere sin virksomhed, opnå de nødvendige tilladelser eller licenser og betale gebyrer til skattemyndighederne, selvom hans erhverv klassificeres som en medarbejder lignende selvstændig erhvervsdrivende. Konsulenten forstår, at Konsulenten ikke har et ansættelsesforhold med Flextribe eller med Flextribes kunde/virksomhed, Virksomheden.

3.2 Der vil for hver enkelt Projekt være en “Projektaftale” med de konkrete betingelser. I løbet af Projektet skal Konsulenten:

Udføre Konsulenttjenesterne med behørig omhu, dygtighed og ved at bruge det fulde omfang af hans evner med det formål at fuldt ud tilfredsstille klienten.

I tilfælde af dags-baseret konsultation skal Konsulenten betragte arbejdstiden pr. dag som et omtrentlig mål og bruge så lang tid som er nødvendigt for at kunne gennemføre Projektet.

I tilfælde af milepæls-baseret eller projektbaseret arbejde skal Konsulenten sikre sig, at milepælene overholdes med de aftalte frister og udføres til Virksomheds tilfredshed.

I et tilfælde af et aftalt maksimum tidsforbruget skal Konsulenten afslutte Projektet inden for det aftalte maksimale tidsrum. Hvis Konsulenten skal arbejde ekstra for at imødekomme leveringen, og Flextribe ikke kan fakturere den, får Konsulenten ikke betaling for den ekstra tid.

3.3 Hvis Konsulenten ikke er i stand til, at levere sine Konsulentydelser på grund af sygdom eller personskade, skal Konsulenten straks underrette Virksomheden og Flextribe om dette. I det omfang der ikke udføres Konsulentydelse, betales der ikke noget gebyr. Hvis en Konsulent dropper ud af et projekt, vil Flextribe få mulighed for at finde en ny Konsulent.

3.4 Konsulenten må gerne levere tjenester til andre virksomheder og partnere, men disse må ikke være i direkte konkurrence til den klient, Konsulenten arbejder for.

3.5 Virksomheden er ansvarlig for, at Konsulenten opnår adgang til at kunne udføre Projektet korrekt, herunder, i det omfang det måtte være nødvendigt, adgang til Virksomhedens lokaler, IT-systemer mv. Såfremt Projektet nødvendiggør, at Konsulenten fysisk befinder sig i Virksomhedens lokaler, er Virksomheden ansvarlig for et forsvarligt arbejdsmiljø for Konsulenten i henhold til gældende arbejdsmiljøregler for sådanne erhverv.

4. EJERSKAB

4.1 Tjenesterne og alle rettighederne hertil er og skal forblive Flextribes ejendom. Hverken disse Vilkår eller din brug af Tjenesterne overdrager eller bevilger dig nogle rettigheder til Tjenesterne eller deres indhold. Som konsekvens heraf har du blandt andet ingen rettigheder til at bruge eller på nogen måde henvise til Flextribes firmanavne, logoer, navne på produkter eller Tjenesterne, samt varemærker uden Flextribes skriftlige godkendelse.

5. AFTALEINDGÅELSE

5.1 Når Virksomheden har et Projekt, og der skabes Dialog og dermed et behov for en Konsulent, bemyndiger Konsulenten og Virksomheden Flextribe til at forstå forhandlingen mellem parterne. Flextribe kræver, at følgende oplysninger og specifikationer skal opdateres og er korrekte om Konsulenten på Flextribe teknologiplatform; Konsulentens identitet, Konsulentens erfaring, uddannelse og kvalifikationer, samt timesatser. (Disse kan afhængig af Projektanmodningen eller ekskludere rejseudgifter).

5.2 Når Virksomheden og Konsulenten begge har afgivet mundtlig eller skrifteligt accept på indgåelse af et Projekt, anses dette som værende juridisk bindende. Hvis en af parterne trækker sit samtykke til Projektet tilbage efter alle parters oprindelige accept (inklusive mundtligt) og i overensstemmelse med alle parametre i disse Vilkår og eventuelle vilkår i Projektaftalen (f.eks. Startdato, Konsulentens rate eller indhold), forbeholder Flextribe sig ret til at kræve erstatning svarende til mistet projektindtægt.

6. FORTROLIGHED

6.1 Konsulenten anerkender, at der er adgang til “fortrolig information” i løbet af Projekterne. I denne Aftale forstås ved “fortrolige oplysninger” enhver information, der gives til Konsulenten af ​​Flextribe eller Virksomheden (hvad enten mundtligt, elektronisk, skriftligt eller i nogen anden form). Fortrolige oplysninger inkluderer, men er ikke begrænset til, information om Projektet (såsom Projektindhold, målsætninger, tilgang), Projekt briefing, opgaver, som Konsulenten skal udføre, indholdet af Konsulent-Virksomhed-forholdet, strategierne fra Virksomheden eller Virksomheds klienter, metoder, processer, analyse og al information om rekruttering, betaling og integration af eksterne medarbejdere. Desuden inkluderer fortrolige oplysninger identiteten af ​​Virksomheden og dens klienter og enhver anden information om Virksomheden, medmindre disse oplysninger er offentligt tilgængelige. Specielt fortroligt er det faktum, at Virksomheden søger Konsulenten, og at Flextribe blev bestilt af Virksomheden.

Hvis Konsulenterne er i tvivl om, hvilke oplysninger, der ikke regnes som “fortrolige oplysninger”, i henhold til betingelserne i denne Aftale, skal han kontakte Virksomheden og få deres bindende udtalelse.

Konsulenten må under ingen omstændigheder videregive fortrolige oplysninger til tredjepart, hverken under eller efter Projektets afslutning. Derudover skal Konsulenten til enhver tid, i løbet af Projektet, på anmodning fra Virksomheden eller Flextribe returnere alt materiale med fortrolige oplysninger, som Konsulenten er i besiddelse af, til Virksomheden.

6.2 Ingen af ​​parterne må under eller efter opsigelsen af ​​denne Aftale anvende oplysninger, der er fortrolige eller på anden måde identificeret som fortrolige af den anden part, uden den forudgående skriftlige tilladelse fra den anden part, til andet formål end at overholde kontraktens forpligtelser. Flextribe forbeholder sig retten til at offentliggøre en anonym kort beskrivelse af projektet på Flextribe og Tjenesterne med angivelse af Projektets tema, branchen og Projektets varighed.

7. VARIGHED OG AFSLUTNING

7.1 Hvert projekt begynder med startdatoen “Projektaftalen”. Projektet fortsætter indtil den tidligere forekomst af en af ​​følgende begivenheder:

den aftalte slutdato (inklusive enhver ændret slutdato, som kan tilpasses via e-mail med samtykke fra alle involverede parter dvs. den respektive Virksomheden, Konsulenten og Flextribe.

opsigelse fra Virksomheden skriftligt med angivelse af en grund og med en opsigelsesfrist på 30 dage. I dette tilfælde skal Virksomheden overtage eventuelle ikke-annullérbare rejse- og/eller afbestillings omkostninger som Konsulenten har haft af udlæg.

derudover kan parterne blive enige om at opsige denne Aftale skriftligt i tilfælde af væsentlig pligtbrud fra den anden part med øjeblikkelig virkning. Dette inkluderer al opførsel, der kan have en negativ indflydelse på en parts omdømme, især:

en part overtræder kontrakt betingelserne eller fortsætter i en sådan overtrædelse

en part er retsforfulgt for eller dømt for en kriminel handling

Konsulenten opfylder ikke mindstekravene for professionel levering af tjenester

Efter afslutningen af ​​projektet er Flextribe forpligtet til straks:

at returnere alle relevante ejendomme til klienten og alle fortrolige oplysninger, der tilhører dem, og

uigenkaldeligt slette eller ødelægge alle oplysninger relateret til Projektets indhold (enten i skriftlig form eller på magnetiske eller optiske lagringsmedier)

8. BETALING

8.1 Medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt i “Projektaftalen” afregner Flextribe et fee på Konsulentens timesats. Ved kontraktindgåelse er timesats fastlagt og aftalt med alle parter, herunder Konsulenten, Flextribe og Virksomheden. Flextribe modtager et fee på 12% af den totale timepris inkl. fee.

8.2 Eksempel: udgør Konsulentens timepris dkk 1.000 kr. ex moms, afregnes følgende timesatser:

Konsulenten modtager dkk 1.000 kr. ex moms fra Flextribe

Virksomheden betaler dkk 1.120 kr. ex moms til Flextribe

Flextribe beholder således dkk 120 kr. ex moms (12% af 1.120 kr. ex moms)

8.3 Øvrige omkostninger. Såfremt Flextribe gennemfakturerer øvrige omkostninger, herunder, men ikke afgrænset til, rejseudgifter for Konsulenten, frokost eller lign., afregnes dette efter samme princip, som ovenstående eksempel og Flextribe modtager, således et fee på 12% af det totale beløb inklusiv øvrige omkostninger.

8.4 Alle priser afregnes eksklusiv moms.

8.5 Flextribe afregner jf. ovenstående eksempel, betaling for sine Tjenester: dette gebyr omfatter Konsulentens vederlag og eventuelle udgifter til Konsulenten (i tilfælde af en daglig sats ekskl. Rejseomkostninger, der er specificeret i den relevante Projektaftale). Afregningen bestemmes ved at beregne antallet af dage, der leveres Konsulentydelse, samt de aftalte daglige satser. Når Flextribe har modtaget vederlaget fra Virksomheden, afregner Flextribe, (hvis relevant og så vidt aftalt inklusive rejseudgifter), Konsulenten i overensstemmelse med de betingelser, der er specificeret i det følgende afsnit. Hvis Virksomheden tegner en rabat, anvendes denne rabat også på betalingen til Konsulenten, (og dette er også angivet i overensstemmelse hermed i Projektaftalen).

8.6 Timeregistrering. For at registrere antallet af dage og timer, hvor der leveres Konsulentydelser, skal Konsulenten indtaste dem i et tidsregister, der leveres af Virksomheden eller Flextribe, og sende den registrerede tid til både Virksomheden og Flextribe hver måned. Dette skal gøres fem hverdage før den første, og inden påbegyndelse af den næstkommende måned Flextribe fakturerer beløbet til Virksomheden hver måned.

8.7 Såfremt Konsulenten afholder ferie, skal Konsulenten meddele dette til Flextribe, når det er godkendt af Virksomheden. Dette skal gøres med rettidig omhu og senest 30 dage inden ferien afholdes. Såfremt tidsfristen, på de 30 dage,ikke overholdes, forbeholder Flextribe sig retten til fortsat at opkræve sit fee på 12% i ferieperioden delt mellem Konsulenten og Virksomheden.

8.8 Hvis Virksomheden ikke gør indsigelse mod kravene, inden for en periode på tre hverdage, betragtes dette som godkendt. Det fakturerede beløb skal betales senest 20 dage efter, medmindre andet er aftalt; Hvis betaling ikke foretages til tiden, har Flextribe lov til at debitere 1% i rentesats pr. måned, fra hver påbegyndte måned, indtil betalingen er foretaget.

8.9 Flextribe betaler kun Konsulenten, når det tilsvarende fakturerede beløb er betalt af Virksomheden, hvor betaling af vederlag/aftalte gebyrer indgår. Såfremt betalingen fra Virksomheden er korrekt i henhold til Aftalen betaler Flextribe, Konsulenten, senest syv hverdage efter beløbet er modtaget fra Virksomheden.

9. BESKYTTELSESPERIODEN

9.1 Når der har været en Dialog og en Konsulent er blevet udvalgt eller opfordret til et specifikt Projekt for Virksomheden gennem Tjenesterne, kan Konsulenten og Virksomheden ikke, inden for en periode på 12 måneder, “Beskyttelsesfasen” acceptere et tilbud om et projekt, fastansættelse, honorarer eller lign. mellem hinanden, uden at Virksomheden betaler et servicegebyr til Flextribe.

9.2 Hvis Konsulenten og Virksomheden overtræder denne bestemmelse, uden at informere Flextribe inden, er begge parter forpligtet til at betale Flextribe en kontraktlig bøde på det dobbelte af det sædvanlige samlede gebyr for det respektive Projekt / eller fee ved fastansættelse (plus moms, hvis relevant); Flextribe forbeholder sig retten til at kræve yderligere erstatningskrav. Virksomheden og Konsulenent er i Beskyttelsesfasen, efter kontraktens udløb, forpligtet til at informere Flextribe om alle potentielle samt alle indgåede kontrakter mellem Konsulenten og Virksomheden.

9.3 Virksomheden accepterer at betale følgende bøde: 24% af Konsulentens daglige sats over hele Projektets løbetid, som blev oprettet, ved at omgå Flextribe i hele Beskyttelsesfasen.

9.4 Konsulenten accepterer at betale følgende bøde: 24% af Konsulentens daglige sats over hele Projektets løbetid, som blev oprettet ved at omgå Flextribe, i hele Beskyttelsesfasen.

9.5 Gebyret (plus eventuelt moms) skal betales til Flextribe indenfor 28 dage efter starten af ​​det nye Projekt. Hvis der er en fornyet udnævnelse af Konsulenten i Beskyttelsesfasen ved omgåelse af Flextribe, opkræves ovennævnte gebyrer igen.

9.6 I tilfælde af et brud på dette, forbeholder Flextribe sig iøvrigt ret til at udelukke Konsulenten og Virksomheden fra Tjenesterne, samt parallelt at forfølge deres økonomiske fordringer.

9.7 Virksomheden er forpligtet til at give Flextribe besked via e-mail som minimum, hvis han ansætter en Konsulentenigen i Beskyttelsesfasen, hvad enten det er for første gang eller ej. Dette gælder også for andre tjenester eller konsulent-ressourcer, som Virksomheden introduceres for eller informeres om af Konsulenten. Dette kan være eksperter eller netværkspartnere, der samarbejder med Konsulenten, samt ydelser, som Konsulenten bringer ind i samarbejdet med det formål at tjene penge.

10. FASTANSÆTTELSE AF KONSULENT

10.1 Flextribe tilbyder Virksomheden, i Beskyttelsesfasen, en mulighed for at ansætte Konsulenten (er), der tidligere er repræsenteret af Flextribe. Ønsker Virksomheden at ansætte Konsulenten, betales Flextribe et fee svarende til 20% af Konsulentens brutto årsløn. Dette inden for 28 dage efter begyndelsen af Konsulentens faste ansættelse (plus moms, hvis relevant). I tilfælde af en variabel lønkomponent føjes mål bonussen for det første år til Konsulentens bruttoårsløn i provisions kalkylen.

11. DATABESKYTTELSE

11.1 Ved din afgivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse er du indforstået med og samtykker til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Flextribes forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Tjenesterne. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og andre finansielle oplysninger, der behandles fortroligt.

11.2 Flextribe vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de opgivne oplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Flextribes forretningskoncept. Dine oplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Du er dog indforstået med, at dine oplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelses formål.

12. ANSVAR OG ERSTATNING

12.1 Flextribe fraskriver sig ethvert ansvar og alle garantier – af enhver art – der ikke udtrykkeligt fremgår af disse Vilkår, herunder indforståede og stiltiende garantier vedrørende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, samt vedrørende at der ikke foreligger krænkelse af tredjemandsrettigheder. Endvidere afgiver Flextribe ingen erklæringer om eller garantier vedrørende pålideligheden, rettidigheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden af det Projekt eller nogen anden form for services eller produkter, der faciliteres gennem brugen af Flextribe og Tjenesterneeller garantier for, at Projektet vil blive udført uforstyrret eller fejlfrit. Flextribe garanterer ikke kvaliteten, egnetheden, sikkerheden eller evnerne af tredjepartsudbydere, herunder virksomheder og konsulenter. Virksomheden og Konsulenten indvilliger I, at al risiko, som opstår ud fra anvendelse Flextribe og og enhver service I forbindelse hermed, udelukkende er egen risiko I det videst mulige omfang, som det er tilladt I henhold til gældende lov.

12.2 Flextribe fraskriver sig et ethvert ansvar for indirekte, tilfældige og særlige tab, samt følgeskader, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, mistet fortjeneste, mistede data, personskade eller ejendomsskade relateret til, i forbindelse med eller på anden vis resulterende fra brug af Flextribe og dets tjenester, selv hvis Flextribe er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Flextribe er ikke ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringer af: brug af eller tiltro til Tjenesterne eller manglende evne til at tilgå og/eller bruge Tjenesterne; og under ingen omstændigheder, kan Flextribes samlede ansvar, i forbindelse med disse Tjenester, for alle skader, tab og søgsmål overstige femogtyve tusinde kroner (dkk 25.000).

12.3 Tjenesterne kan anvendes af Virksomheden og Konsulenten til at etablere et forhold vedrørende pågældende Projekt fra tredjepartsudbydere, men du accepterer udtrykkeligt, at Flextribe ikke har noget ansvar eller på nogen måde hæfter over for dig I relation til disse ydelser, som leveres til dig af tredjepartsudbydere, andet end hvad der udtrykkeligt måtte følge af disse vilkår.

12.4 Flextribe er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor dig, hvis der foreligger force majeure hos Flextribe eller dennes underleverandører, herunder i forbindelse med krig, mobilisering, uforudsigelige svigt, forsinket eller manglende leverancer, ildebrand, strejker, lockout, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, edb-virus, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende force majeure begivenheder, som ligger udenfor Flextribes kontrol, og som Flexttribe ikke ved Aftalens indgåelse kunne have taget I betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

13. SKADESLØSHOLDELSE

13.1 Du indvilliger i, at skadesløsholde og friholde Flextribe og dets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter for alle og ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med: (i) din brug af Tjenesterne, eller services eller produkter erhvervet gennem brug af Tjenesterne; (ii) dit brud på eller krænkelse af disse Vilkår; eller (iii) din krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder af tredjepartsudbydere.

14. GÆLDENDE LOV; VOLDGIFT

14.1 Denne Aftale er underlagt dansk lovgivning.

14.2 I tilfælde af uenighed mellem parterne om gennemførelsen af disse Vilkår og øvrige aftaler i kontrakten, forpligter parterne sig til at holde et forligsmøde med otte dages varsel, hvor parternes rådgivere, hvis nogen, vil deltage; Formålet med mødet er at åbne forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Hvis det ikke er muligt afvikles tvister eller uoverensstemmelser med Københavns voldgift.

14.3 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om fortolkningen og omfanget af denne Aftale skal afgøres ved dansk domstol i overensstemmelse med de almindelige danske lovregler.

15.ANDRE BESTEMMELSER

15.1 Disse betingelser, inklusive deres bilag, omfatter den komplette aftale mellem parterne og erstatter alle tidligere skriftlige og mundtlige mønstre samt aftale rmellem dem. Flextribe forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser. Ved fortsat brug af Tjenesterne, accepterer Konsulenten og Virksomheden sådanne ændringer. For så vidt en ændring er en væsentlig ændring, skal Flextribe give rimelig forudgående varsel om ændringen.

15.2 Hvis en af ​​ovenstående bestemmelser finder sig at være ugyldig, medfører dette ikke ugyldighed af ​​de resterende bestemmelser. Snarere erstattes den ugyldige bestemmelse af en gyldig bestemmelse, der afspejler den ugyldige bestemmelses hensigt.